Terminologia magazynowa

Industrial Warehouse

Kiedy prowadzi się działalność magazynową lub pracuje w tej branży, znajomość terminologii magazynowej może okazać się bardzo przydatna. Poniżej znajduje się lista najpopularniejszych zwrotów:

3PL                                        

Third Party Logistics – logistyka firm trzecich – jedna lub kilka funkcji logistycznych zlecana jest firmie zewnętrznej (np. transport, wypełnianie zamówień)

4PL                                         

Fourth Party Logistics – integrator procesów logistycznych – wspólna platforma dla klienta i wielu dostawców usług logistycznych

Active Stock                       

Zapas cykliczny – lokalizacje magazynowe aktywne i gotowe na realizację zamówienia

Aisle                                      

Aleje – przejścia w obrębie magazynu

ATA                                        

Actual Time of Arrival – rzeczywisty czas przybycia (realizacji)

ATD                                        

Actual Time of Departure – rzeczywisty czas wydania

Backorder                           

Część zamówionego asortymentu jest niedostępna –  zostanie dostarczona kiedy stanie się dostępna

Bar Coding                          

Sposób kodowania danych umożliwiający szybki i precyzyjny odczyt. Kody kreskowe to seria zmiennych pasków i spacji zawierających zakodowane informacje, czytane przez skanery

Blind Receiving                

Odbieranie towarów w centrum dystrybucyjnym bez żadnych dokumentów zamówienia lub faktury

Buffer Stock                       

Zapas bezpieczeństwa – ilość zapasów przechowywanych w magazynie w celu zabezpieczenia nieprzewidzianych niedoborów lub potrzeb

Cage                                      

Służy do zabezpieczenia i transportu zasobów z jednego miejsca do drugiego

Cargo                                    

Ładunek – towar, który ma być transportowany

Compliance                        

Zgodność – wszystkie produkty, usługi, procesy i dokumentacja spełniają określone wymagania

Consolidation                   

Konsolidacja – łączenie dwóch lub więcej przesyłek

COTD                                     

Complete and On Time Delivery – kompletna i terminowa dostawa

Course                                  

Pojedynczy rząd jednostek składających się na jednostkę ładunkową zwaną także warstwą

Cross Aisle                          

Przejście pod kątem prostym do głównych korytarzy, używane do przemieszczania dostaw, wyposażenia i personelu

Cross Docking                    

Towar dostarczony do magazynu lub centrum dystrybucji nie jest odkładany, ale przygotowany do wysyłki do sklepów detalicznych

Cycle Count                        

Systematyczne zliczanie części z całości zasobu – na dany dzień – dzięki któremu cały zapas może być liczony w magazynie bez zakłóceń

DC                                          

Distribution Centre  – Centrum Dystrybucji

DDP                                       

Delivered Duty Paid – dostarczone z opłaconym cłem

DDU                                       

Delivered Duty Unpaid  – dostarczone  z nieopłaconym cłem

DSD                                        

Direct Store Delivery  – dostawa skierowana bezpośrednio do sklepu

EAN                                       

European Article Number – europejski numer artykułu – to europejska wersja UPC – zawiera 13 cyfr o nazwie EAN13 lub 14 cyfr o nazwie EAN14.

FIFO                                       

First In First Out – pierwszy wchodzi, pierwszy wychodzi – używanie zasobów w kolejności ich otrzymania

Fixed Slot                            

Przedział czasowy zarezerwowany dla określonego SKU

Floating Slot                      

Slot dostępny dla dowolnego SKU, gdy tylko będzie wolny i dostępny

Fulfillment                         

Wykonanie zlecenia klienta        

GTIN                                      

Global Tracking Item Number – globalny numer pozycji

Landed Cost                       

Koszt produkcji z uwzględnieniem kosztów logistyki

Merge in Transit              

Łączenie przesyłek, wysłanych bezpośrednio do sklepu, pochodzących od różnych dostawców

Order Picker                      

Członek personelu wyznaczony do pobierania jednostek magazynowych

Pallet                                    

Jest to platforma do transportu, umożliwiająca wygodny i efektywny transport, podnoszenie za pomocą wózka widłowego, podnośnika paletowego, ładowacza czołowego, robota lub innego urządzenia podnośnikowego lub dźwigu

Pallet Picking                    

Systemowe wyszukiwanie palet

Perpetual Stocktaking   

System zapisu ilości zapasu, z uwzględnieniem transakcji wychodzących I przychodzących

Physical Stocktaking       

Fizyczna jednorazowa inwentaryzacja całości asortymentu – tzw. liczenie “od ściany do ściany”

Picking                                 

Członek ekipy zbiera odpowiednie produkty ze stref magazynowych w celu skompletowania zamówienia klienta

Pick List                                

Lista produktów potrzebnych do skompletowania zamówienia

POD                                       

Proof Of Delivery – dowód dostawy

RFID                                       

Radio Frequency Identification – identyfikacja częstotliwością radiową – pole elektromagnetyczne umożliwiające identyfikację i śledzenie obiektów po znacznikach

RTV                                        

Return To Vendor  – zwrot do sprzedawcy           

Shrinkage                            

Straty zapasów spowodowane kradzieżą, uszkodzeniem lub błędem administracyjnym

SKU                                        

Stock Keeping Unit – jednostka utrzymywania zapasów – jest to numer identyfikacyjny produktu lub usługi przypisany do unikatowego produktu przez sprzedawcę detalicznego. SKU może być numerem wewnętrznym lub może być połączony z UPC (Universal Product Code) lub EAN (European Article Number)

Slotting                                

Umiejscowienie towaru w magazynie w celu zwiększenia wydajności kompletowania zamówień

Sortation                             

Identyfikacja i oddzielenie zapasów w celu wysłania do określonych miejsc docelowych

SSCC                                      

Serial Shipping Container Code – kod kontenera do wysyłki

UPC                                       

Universal Product Code – Uniwersalny Kod Produktu, to 12-cyfrowy kod podzielony na 4 części. Pierwsza część to pojedyncza cyfra służąca do identyfikacji pozostałych cyfr np. 0 oznaczałoby zwykły kod UPC, 3 oznaczałaby produkt z narodowego rejestru medycznego, a 5 określił kupon lub voucher. Kolejne 5 cyfr wskazuje identyfikator producenta, 5 następnych numer pozycji. Ostatnia cyfra jest sprawdzająca, weryfikuje poprawność znaków, kodu

WMS                                     

Warehouse Management System – System Zarządzania Magazynami – systemy służące efektywnemu zarządzaniu procesami, działaniami w magazynie

Zone Picking                      

Podział listy zamówionych produktów według stref w celu efektywniejszego odszukiwania

Zrozumienie tych terminów sprawi, że praca w magazynie przemysłowym stanie się łatwiejsza.